logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้52
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้360
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา372
mod_vvisit_counterเดือนนี้998
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2213
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด805081

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล มี 8 ด้าน ดังต่อไปนี้

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     แนวทางการพัฒนา
     1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ
     1.2 จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้เพียงพอ
     1.3  การรังวัด การควบคุมอาคาร การผังตำบล

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

     แนวทางการพัฒนา
     2.1   จัดให้มี และก่อสร้างปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
     2.2  ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

     แนวทางการพัฒนา
     3.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนมีรายได้เพียงพอและทั่วถึง
     3.2  พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
     3.3  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ

4.  ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

     แนวทางการพัฒนา
     4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  ร่างกายแข็งแรง ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ
     4.2  พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ  การนันทนาการ ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     4.3  พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความเข้มแข็ง  และสามารถพึ่งตนเองได้           

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และประเพณี

     แนวทางการพัฒนา

     5.1  เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
     5.2  จัดการศึกษาทุกระดับ  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างพอเพียง และได้มาตรฐาน
     5.3  ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม  การบำบัด  กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

     แนวทางการพัฒนา
     6.1  บำบัด  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
     6.2  สร้างจิตสำนึกและการตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะเป็นสวนสุขภาพ ที่พักผ่อนและออกกำลังกายแก่ประชาชนในท้องถิ่น                         

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริหารจัดการ

    แนวทางการพัฒนา
    7.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน อบต.
    7.2  พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้  คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน               
    7.3  ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องใช้  สถานที่ให้เหมาะสมต่อภารกิจของ  อบต.

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

     แนวทางการพัฒนา
     8.1  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
     8.2 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
     8.3 จัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 19:00 น.)