logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้225
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้786
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3988
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4660
mod_vvisit_counterเดือนนี้13182
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด703705

พันธกิจ
1. ให้ความรู้เพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว
3. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง บำรุงแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

เป้าประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนให้มีความรู้ด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. จำนวนโครงการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว


กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- จำนวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

3. จัดฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร

- จำนวนโครงการในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ                    ท่องเที่ยว