logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้190
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้190
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3223
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729185

พันธกิจ
1. ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล  (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อให้บุคลากรพัฒนาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ร้อยละของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมท้องถิ่น 
2. จำนวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และศึกษาดูงาน
3. จำนวนกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปประชาคม และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต.

- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม
- จำนวนครั้งที่จัดอบรมการเลือกตั้ง
- จำนวนข้อบัญญัติ อบต.ที่ออกบังคับใช้

2. พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น ให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

- จำนวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้าอบรม และจัดศึกษาดูงาน

3.ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดหาและปรับปรุง เครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ให้เหมาะสมต่อภารกิจของ อบต.

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่น
- จำนวนการบูรณาการการพัฒนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ   กองคลัง   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ   ส่วนการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ส่วนสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด :  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 18:15 น.)