logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้226
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้226
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3259
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729221

พันธกิจ
1. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างจิตสำนึกในการจัดทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้น่าอยู่
3. ให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จำนวนที่ทิ้งขยะที่เพียงพอต่อประชาชน
2. จำนวนประชาชนให้ความสำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การบำบัดกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- ร้อยละครัวเรือนที่ได้รับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ

2. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงพัฒนาที่สาธารณะเป็นสวนสุขภาพ ที่พักผ่อนและออกกำลังกายแก่ประชาชนในท้องถิ่น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดด้านทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ             สิ่งแวดล้อม