logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้91
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้739
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้830
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5108
mod_vvisit_counterเดือนนี้15132
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด705655

พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
2. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ

เป้าประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2.  เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

3.  เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1.  จำนวนแหล่งข้อมูลข่าวสาร
2.  จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
3.  ร้อยละของนักเรียนในสถานศึกษาได้รับการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
4.  ร้อยละของประชาชนในตำบลเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

- จำนวนช่องทางของประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร         

2. จัดการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีอย่างเพียงพอและได้มาตรฐาน

- จำนวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ
- จำนวนกิจกรรมที่จัดการศึกษา

3. ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทย
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พระพุทธศาสนา

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา  ท้องถิ่น