logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้248
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้248
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3281
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729243

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวัง รักษามาตรฐาน  มีอาหารปลอดภัย
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพัฒนาชุมชนให้มีความอยู่ดี กินดี ในชุมชน
3. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
2. จำนวนประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น
3. จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ
4. จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชน
5. จำนวนของประชาชนที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอสด์
6. จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมรสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ

- จำนวนกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารสุข
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการด้านสาธารณสุข

2. พัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีสวัสดิการ การนันทนาการ ตลอดจนมีความปลอดภัยในชีวิและทรัพย์สิน

- จำนวนประชาชนเข้าอบรมอาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น
- จำนวนผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้น

3. พัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความเข้มเข็งแง และสามารถพึ่งตนเองได้

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่และความเข้มแข็งในชุมชน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก  ส่วนสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ

                    เรียบร้อย