logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้117
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้117
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3150
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729112

พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งทุนเพื่อการผลิตด้านเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนเพื่อการเกษตร
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จำนวนประชาชนมีอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2. จำนวนประชาชนได้รับความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ
3. จำนวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

- จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

2. พัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

- จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

3. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการประกอบอาชีพ

- จำนวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนทักษะในการประกอบอาชีพ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด :   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร ส่งเสริมการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 17:43 น.)