logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้127
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้127
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3160
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729122

การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

พันธกิจ

1. ก่อสร้างและปรับปรุง แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

2. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม/ฝนแล้ง ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

3. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง แหล่งน้ำการเกษตร  

เป้าประสงค์

1.   เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ

2.   เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำอย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1.  จำนวนการก่อสร้างคูคลองที่มีคุณภาพ

2.  จำนวนการขยายเขตประปาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. จัดให้มีและก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา  แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

-    จำนวนการก่อสร้างคูคลองที่มีคุณภาพ

-    จำนวนการซ่อมแซมคูคลองที่มีคุณภาพ

-    จำนวนการขยายเขตประปาอย่างทั่วถึงและมี

     คุณภาพ

-    จำนวนการซ่อมแซมระบบประปา

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 17:34 น.)