logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้237
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้938
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้237
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5058
mod_vvisit_counterเดือนนี้3270
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15459
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด729232

โครงสร้างพื้นฐาน

พันธกิจ

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ         

2.  จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให้เพียงพอ

3.  ปรับปรุงการรังวัดที่ดิน การควบคุมอาคาร การผังตำบล

เป้าประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน

2.       เพื่อติดตั้ง และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง

3.       เพื่อปรับปรุงที่ดินรังวัด และการควบคุมตัวอาคารต่างๆภายในตำบล

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์

1.       จำนวนถนนภายในตำบลที่ได้รับมาตรฐานเพิ่มขึ้น

2.       จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น

3.       จำนวนพื้นที่รางวัดในเขต อบต.

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ 

- จำนวนถนนที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม
- จำนวนระบบประปาที่ได้รับกรซ่อมแซม
- จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- จำนวนรางระบายน้ำที่ได้รับการซ่อมแซม

3. จัดให้มีการบำรุงรักษา สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอ

- จำนวนการขยายเขตไฟฟ้าที่ได้รับการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม

3. การรังวัด การควบคุมอาคาร การผังตำบล

- จำนวนพื้นที่รางวัดในเขต อบต.บึงเกลือ

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ

ความเชื่อมโยง

1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 17:44 น.)