logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้30
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้121
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา687
mod_vvisit_counterเดือนนี้3206
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2875
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด863109

นโยบายการพัฒนา

     ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ครั้งแรก ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้ง 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ดังนี้

นโยบายด้านด้านการเมือง การบริหารจัดการ
     พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบลและสมาชิกสภาฯ  ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการบริการด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึงอีกทั้งประสานหน่วยงาน อบจ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง

นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
     โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญในขั้นพื้นฐานของการดำรงชีวิต โดยเน้นการพัฒนาการด้านคมนาคมทั้งภายในชุมชนและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ได้แก่ น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้ในด้านการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ทุกฤดูกาล พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ทำการเกษตร และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีแสงสว่างเพียงพอ

 นโยบายด้านแหล่งน้ำ
     พัฒนาด้านแหล่งน้ำที่สำคัญภายในและภายนอกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ เน้นด้านแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ เพื่อสามารถประกอบอาชีพการเกษตรได้ทุกฤดูกาล และด้านอุปโภคบริโภคให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน

นโยบายด้านเศรษฐกิจ
     มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือการรู้จักพอประมาณ ความมีเหตุ มีผลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชน  จนสามารถมีการพัฒนาอาชีพก่อให้เกิดรายได้พอเพียงกับรายจ่ายส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  รวมทั้งพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน มีผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและสามารถส่งออกสู่ตลาดได้

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     มุ่งพัฒนาการศึกษาในด้านสติปัญญา สุขภาพอนามัยและสื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าทันสมัย จนสามารถให้เด็กก่อนวัยเรียนและนักเรียนในชุมชนมีพัฒนาการและวุฒิภาวะ ที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และปฏิบัติให้เหมาะสมกับชีวิตประจำวันได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้กับชุมชน  เช่น  ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง บุญผะเหวด ฯลฯ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
     ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติระหว่างการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้ชุมชนมีองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรัพยากร  และสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะประโยชน์ และสถานที่ราชการเพื่อให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ และรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

นโยบายด้านสังคม
     พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชน  และเยาวชนหันมาเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติดสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับเยาวชนที่สนใจ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น

นโยบายด้านสาธารณสุข และการควบคุมโรค
     มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์และแข็งแรงโดยการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  เช่น  โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก  โครงการป้องกันควบคุมโคพิษสุนัขบ้า  โครงการป้องกันโรคฉี่หนู  การประกวดหมู่บ้านดีเด่น ฯลฯ

นโยบายด้านการจัดการท่องเที่ยว
     มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามจัดระเบียบแพอาหารรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ทั้งภายในท้องถิ่นและระดับประเทศจัดโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวให้กว้างไกล อีกทั้งให้มีหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยในแหล่งท่องเที่ยว

นโยบายด้านอื่น ๆ
     ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ได้แก่ อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 18 มกราคม 2022 เวลา 03:19 น.)