logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้202
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้827
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3179
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา4660
mod_vvisit_counterเดือนนี้12373
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด702896

สภาพทางสังคม

 

     การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา                                                  5      แห่ง
          2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ประถมศึกษา –ม. 3 )  1       แห่ง
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     2      แห่ง  (จัดตั้งเอง)
          4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                                   1      แห่ง
          5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                   9       แห่ง
          6. หอกระจายข่าว (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง)                        9      แห่ง

      แสดงจำนวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ปี2555

ปี2556

ปี2557

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนบ้านบ่อแก

6

2

6

2

5

2

37

38

31

27

26

24

2

โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย

3

2

2

4

2

1

35

28

21

11

24

10

3

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

2

3

2

4

2

2

36

32

36

21

34

26

4

โรงเรียนบ้านหัวคู

8

38

8

8

7

9

98

82

67

52

96

79

5

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

3

2

2

2

2

1

24

23

20

27

16

22

6

ศพด.อบต.บึงเกลือ

-

3

-

3

-

3

26

24

15

25

23

22

7

ศพด.บ่อแก

-

2

-

2

-

2

18

16

26

29

20

25

แหล่งข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557

 แหล่งความรู้ของชุมชน

1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์

6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนทั้งหมดของตำบลบึงเกลือนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพื้นที่มีจำนวน  8 แห่ง

           สาธารณสุข

              1. สถานีอนามัยประจำตำบล                2        แห่ง

     2. สถานพยาบาลเอกชน                     2        แห่ง  ( สถานผดุงครรภ์ ), คลินิกทั่วไป

     3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ     100

 

 ด้านสวัสดิการสังคม

 

               การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลบึงเกลือ พ.ศ. 2557

 

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ

(บาท)

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา

754

3,759,000.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

178

471,000.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

12

6,000.00

รวม

944

4,236,000.00

 

หมายเหตุ  ข้อมูล  ณ 30 เมษายน 2557

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                   สายตรวจตำบลบึงเกลือ จำนวน 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ประจำ 2 นาย

 

อปพร. ให้การบริการทุกเรื่องที่เดือนร้อน     อีก     103    นาย

 

          กลุ่มมวลชน

 

ลูกเสือชาวบ้าน                           4        รุ่น      38      คน

 

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ                   5        รุ่น      13      คน

 

-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    2        รุ่น      14      คน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 16:47 น.)