logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้22
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้16
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้22
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา231
mod_vvisit_counterเดือนนี้502
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว997
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด824313

สภาพทางสังคม

 

     การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา                                                  5      แห่ง
          2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (ประถมศึกษา –ม. 3 )  1       แห่ง
          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     2      แห่ง  (จัดตั้งเอง)
          4. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน                                                   1      แห่ง
          5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                   9       แห่ง
          6. หอกระจายข่าว (หมู่บ้านบริหารจัดการเอง)                        9      แห่ง

      แสดงจำนวนนักเรียน ครู ของโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่

ชื่อโรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

ปี2561

ปี2562

ปี2563

ปี2561

ปี2562

ปี2563

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนบ้านบ่อแก

5

3 5 3 3 4 15 8 15 9 20 15

2

โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อย

1

1 1 1 1 1 17 8 16 7 15 10

3

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

2

3 2 4 1 2 28 19 24 19 24 19

4

โรงเรียนบ้านหัวคู

6

8 6 8 6 8 47 48 46 49 51 49

5

โรงเรียนบ้านโนนสว่าง

3

2 2 2 1 2 4 4 5 6 7 10

6

ศพด.อบต.บึงเกลือ

-

3 - 3 - 3 21 17 15 13 21 20

7

ศพด.บ่อแก

-

3 - 3 - 3 19 18 17 13 12 15

แหล่งข้อมูลโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ณ วันที่ 1มกราคม  2563

 แหล่งความรู้ของชุมชน

1) การจัดเวทีชาวบ้าน / ผู้นำชุมชน

2) การฝึกอบรม / การศึกษาดูงาน ซึ่งหน่วยงานของรัฐ/ เอกชน จัดขึ้น

3) การเรียนรู้จากกลุ่มอาชีพ / กลุ่มเครือข่ายอาชีพ

4) หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

5) รายการวิทยุ / โทรทัศน์

6) เอกสาร / สิ่งพิมพ์ต่างๆ    ที่ทางหน่วยงานของรัฐ / เอกชนส่งให้หมู่บ้าน

           สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชาชนทั้งหมดของตำบลบึงเกลือนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา วัดในพื้นที่มีจำนวน  8 แห่ง

           สาธารณสุข

              1. สถานีอนามัยประจำตำบล                2        แห่ง

     2. สถานพยาบาลเอกชน                     2        แห่ง  ( สถานผดุงครรภ์ ), คลินิกทั่วไป

     3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ     100

 

 ด้านสวัสดิการสังคม

 

               การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลบึงเกลือ พ.ศ. 2564 

 

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ

(บาท)

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนชรา

1,076

736,000.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพคนพิการ

229

195,200.00

เงินเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV

13

6,500.00

รวม

 

 


หมายเหตุ
  ข้อมูล  ณ ตุลาคม  2563

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                   สายตรวจตำบลบึงเกลือ จำนวน 1 แห่ง เจ้าหน้าที่ประจำ 4 นาย

 

อปพร. ให้การบริการทุกเรื่องที่เดือนร้อน     อีก     103    นาย

 

          กลุ่มมวลชน

 

ลูกเสือชาวบ้าน                           4        รุ่น      38      คน

 

-  ไทยอาสาป้องกันชาติ                   5        รุ่น      13      คน

 

-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ    2        รุ่น      14      คน

- จิตอาสา                                              รุ่นแรก  81  คน

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 02:45 น.)