logoo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้29
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้91
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้120
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา687
mod_vvisit_counterเดือนนี้3205
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2875
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด863108

ข้อมูลทั่วไป

สภาพทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเสลภูมิ  ห่างจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท ( เสลภูมิ - ยโสธร) ออกจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  2.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 8 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือมีเขตติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ  ดังนี้
         ทิศเหนือ ติดกับ  เทศบาลตำบลนาเมือง, เทศบาลตำบลวังหลวง และ อบต.เหล่าน้อย
        ทิศตะวันออก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อ.เสลภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด   อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีลำน้ำยังเป็นแนวกั้น
         ทิศใต้ ติดกับ  เทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร
         ทิศตะวันตก ติดกับ  เทศบาลตำบลเมืองไพร

         เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีพื้นที่  37.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,682 ไร่
         ภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับเทศบาลตำบลนาเมือง,เทศบาลตำบลวังหลวง, และตำบลเหล่าน้อย  ทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบลภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลเมืองไพร
         จำนวนหมู่บ้าน   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 9  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน

สมาชิก อบต. จำนวน 9 คน

9

บ้านน้ำจั้นใหญ่ 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านโนนสวรรค์ 
บ้านหัวคู 
บ้านบ่อแกน้อย 
บ้านนางเลา 
บ้านบ่อแก 
บ้านน้ำจั้นน้อย 
บ้านหัวคู

นายสุวัฒน์  ผาเหลา
นายประคอง  หวายฤทธิ์(กำนัน)
นายจำเนียร  สาริกา
นายสุุภาพ ปากวิเศษ
นายสำราญ  โประวะ
นายกุหลาบ  หินบุดดี
นางสาวนิตยา  สารุณา
นางทองมี  ผาริโน 
นายบัวเรียน  ทองบ่อ

นายประยงค์  พละกลาง
นายสอน  โสมเค็ม
นายเอกชัย  บุญกัญญา
นายเหลี่ยม  โคตเคน
นายมงคลศิริ  ไชยพันธ์
นายแตง  สมสอาด
นายปราณี  คำสาสินธ์
นางสุภาพ  บุตะสา
นายสวง  ยะหา

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบึงเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง  9 หมู่บ้าน ได้แก่

          หมู่ที่  1  บ้านน้ำจั้นใหญ่ กลุ่มทอเสื่อกก  ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำจั้นใหญ่พัฒนา
          หมู่ที่  2  บ้านโนนสว่าง   กลุ่มทอผ้า        ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสว่างร่วมใจ
          หมู่ที่  3  บ้านโนนสวรรค์ กลุ่มทอเสื่อกก   ชื่อกลุ่มออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์จากกก
          หมู่ที่  4  บ้านหัวคู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูใต้รุ่งเรือง
          หมู่ที่  5 บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก             ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อแก
         หมู่ที่  6 บ้านนางเลา กลุ่มทอเสื่อกก          ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนางเลาสามัคคี
         หมู่ที่  7  บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก            ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนา
         หมู่ที่  8  บ้านน้ำจั้นน้อย กลุ่มจักรสานตะกร้า ชื่อกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่  8 ตำบลบึงเกลือ
         หมู่ที่  9  บ้านหัวคู กลุ่มทอเสื่อกก ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูพัฒนา

     ลักษณะภูมิประเทศ

      มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลนาเมือง,ตำบลวังหลวง, และเหล่าน้อย ทิศใต้ติดกับตำบลขวาวและเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบล ภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับตำบลเมืองไพร

 

     สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

         ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
         ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
         ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

 

     ประชากร
        จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  6,046 คน แยกเป็น ชาย 3,029 คน หญิง 3,017  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

จำนวนประชากรของตำบลบึงเกลือตามทะเบียนราษฎร์

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ปี

2563

ปี

2564

ปี

2565

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

น้ำจั้นใหญ่

118

118

118

263

260

266

259

263

260

2

โนนสว่าง

190

190

190

392

401

400 404 398 409

3

โนนสวรรค์

131

131

131

292

274 293 273 212 274

4

หัวคู

170

170

170

427

424 430 433 427 424

5

บ่อแก

72

73

73

151

160 159 155 159 155

6

นางเลา

62

62

62

137

142 136 143 137 142

7

บ่อแก

243

243

243

510

539

507 530 510 539

8

น้ำจั้นน้อย

145

145

145

330

305 335 306 330 305

9

หัวคู

221

221

221

513

509 516 514 513 501

รวม

1,352

1,353

1353

3,021

3,014

3,042

3,017

3,020

3,009

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ เดือน มกราคม 2565

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2022 เวลา 05:19 น.)