logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
ยุทธศาสตร์ อบต.บึงเกลือ
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้90
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้739
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้829
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา5108
mod_vvisit_counterเดือนนี้15131
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17352
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด705654

สภาพทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเสลภูมิ  ห่างจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท ( เสลภูมิ - ยโสธร) ออกจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  2.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 8 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือมีเขตติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ  ดังนี้
         ทิศเหนือ ติดกับ  เทศบาลตำบลนาเมือง, เทศบาลตำบลวังหลวง และ อบต.เหล่าน้อย
        ทิศตะวันออก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อ.เสลภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด   อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีลำน้ำยังเป็นแนวกั้น
         ทิศใต้ ติดกับ  เทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร
         ทิศตะวันตก ติดกับ  เทศบาลตำบลเมืองไพร

         เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีพื้นที่  47.753 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,845 ไร่
         ภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับเทศบาลตำบลนาเมือง,เทศบาลตำบลวังหลวง, และตำบลเหล่าน้อย  ทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบลภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลเมืองไพร
         จำนวนหมู่บ้าน   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 9  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน

สมาชิก อบต. จำนวน 18 คน

9

บ้านน้ำจั้นใหญ่ 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านโนนสวรรค์ 
บ้านหัวคู 
บ้านบ่อแกน้อย 
บ้านนางเลา 
บ้านบ่อแก 
บ้านน้ำจั้นน้อย 
บ้านหัวคู

นายสวัสดิ์   วรรณภักดี 
นายพรมมา  ไสยรัตน์
นายสมาน  พิมพิลา( กำนัน )
นายสมบูรณ์   สุวรรณพงษ์ 
นายกุศล  โคตุเคน
นายกุหลาบ  หินบุดดี
นายมานิต  ไชยเม็ง
นางทองมี  ผาริโน 
นายบัวเรียน  ทองบ่อ

นายทวี  พวงมาลัย, นายประยงค์  พละกลาง 
นายบุญธรรม  สารศิริ , นายสอน  โสมเค็ม 
นายทองมี  คุนาเลา , นายเอกชัย  บุญกัญญา
นายทวี  จันทนาม, นางราตรี  ทองวัน 
นายบุญชู สุทิพย์, นายธงชัย  ใบยพฤกษ์ 
นายนิคม  เสบซอง , นายแสวง  สิทธิไพร
นางมะลิ  สาสุนันท์ , นายสำอางค์  ไชยเม็ง
นายประวัติ  คำสาสินธ์ , นายเทอดศักดิ์กรมบัวภา
นายบรรจง หมูนวงษ์  , นายเข็มทิศ  อุตมะ

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบึงเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง  9 หมู่บ้าน ได้แก่

          หมู่ที่  1  บ้านน้ำจั้นใหญ่ กลุ่มทอเสื่อกก  ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำจั้นใหญ่พัฒนา
          หมู่ที่  2  บ้านโนนสว่าง   กลุ่มทอผ้า        ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสว่างร่วมใจ
          หมู่ที่  3  บ้านโนนสวรรค์ กลุ่มทอเสื่อกก   ชื่อกลุ่มออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์จากกก
          หมู่ที่  4  บ้านหัวคู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูใต้รุ่งเรือง
          หมู่ที่  5 บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก             ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อแก
         หมู่ที่  6 บ้านนางเลา กลุ่มทอเสื่อกก          ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนางเลาสามัคคี
         หมู่ที่  7  บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก            ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนา
         หมู่ที่  8  บ้านน้ำจั้นน้อย กลุ่มจักรสานตะกร้า ชื่อกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่  8 ตำบลบึงเกลือ
         หมู่ที่  9  บ้านหัวคู กลุ่มทอเสื่อกก ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูพัฒนา

     ลักษณะภูมิประเทศ

      มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลนาเมือง,ตำบลวังหลวง, และเหล่าน้อย ทิศใต้ติดกับตำบลขวาวและเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบล ภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับตำบลเมืองไพร

 

     สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

         ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
         ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
         ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

 

     ประชากร
        จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  6,106 คน แยกเป็น ชาย 3,059 คน หญิง 3,020  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

จำนวนประชากรของตำบลบึงเกลือตามทะเบียนราษฎร์

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ปี

2555

ปี

2556

ปี

2557

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

น้ำจั้นใหญ่

112

114

114

264

270

270

256

266

263

2

โนนสว่าง

172

177

177

388

390

390

404

394

401

3

โนนสวรรค์

115

119

119

281

287

287

259

289

259

4

หัวคู

151

158

158

422

420

420

442

425

445

5

บ่อแก

61

63

63

155

151

151

158

153

153

6

นางเลา

58

58

58

137

136

136

148

139

145

7

บ่อแก

220

224

224

538

541

541

555

534

551

8

น้ำจั้นน้อย

127

131

131

328

327

327

293

328

293

9

หัวคู

204

208

208

558

537

537

520

533

504

รวม

1,201

1,220

1,252

3,058

3,071

3,059

3,059

3,061

3,014

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอบางมูลนาก ณ เดือน เมษายน 2557

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 16:27 น.)