logo.jpg
ค้นหาข่าวในเว็บ
เมนูหลัก
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้59
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้51
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้163
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา423
mod_vvisit_counterเดือนนี้1443
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2015
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด809692

สภาพทั่วไป

         องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางด้านตะวันออกของอำเภอเสลภูมิ  ห่างจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  10 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ถนนแจ้งสนิท ( เสลภูมิ - ยโสธร) ออกจากอำเภอเสลภูมิประมาณ  2.4 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปประมาณ 8 กิโลเมตร  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือมีเขตติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ  ดังนี้
         ทิศเหนือ ติดกับ  เทศบาลตำบลนาเมือง, เทศบาลตำบลวังหลวง และ อบต.เหล่าน้อย
        ทิศตะวันออก ติดกับ  องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน  อ.เสลภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลเดิด   อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีลำน้ำยังเป็นแนวกั้น
         ทิศใต้ ติดกับ  เทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร
         ทิศตะวันตก ติดกับ  เทศบาลตำบลเมืองไพร

         เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีพื้นที่  37.89 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 23,682 ไร่
         ภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือติดกับเทศบาลตำบลนาเมือง,เทศบาลตำบลวังหลวง, และตำบลเหล่าน้อย  ทิศใต้ติดกับเทศบาลตำบลขวาวและเทศบาลตำบลเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบลภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับเทศบาลตำบลเมืองไพร
         จำนวนหมู่บ้าน   จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 – 9  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือทั้ง 9 หมู่บ้าน ดังนี้


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน / กำนัน

สมาชิก อบต. จำนวน 14 คน

9

บ้านน้ำจั้นใหญ่ 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านโนนสวรรค์ 
บ้านหัวคู 
บ้านบ่อแกน้อย 
บ้านนางเลา 
บ้านบ่อแก 
บ้านน้ำจั้นน้อย 
บ้านหัวคู

นายสุวัฒน์  ผาเหลา
นายประคอง  หวายฤทธิ์
นายจำเนียร  สาริกา
นายสุุภาพ ปากวิเศษ
นายสุถี ยานุพรม
นายกุหลาบ  หินบุดดี
นายมานิต  ไชยเม็ง (กำนัน)
นางทองมี  ผาริโน 
นายบัวเรียน  ทองบ่อ

นายทวี  พวงมาลัย, นายประยงค์  พละกลาง 
นายบุญธรรม  สารศิริ , นายสอน  โสมเค็ม 
นายทองมี  คุนาเลา , นายเอกชัย  บุญกัญญา
นายทวี  จันทนาม, นางราตรี  ทองวัน 
  -ว่าง- , นายธงชัย  ใบยพฤกษ์ 
นายนิคม  เสบซอง , นายแสวง  สิทธิไพร
นางมะลิ  สาสุนันท์ , นายสำอางค์  ไชยเม็ง
  -ว่าง- , นายเทอดศักดิ์กรมบัวภา
  -ว่าง-  ,    -ว่าง-

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านบึงเกลือ ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทั้ง  9 หมู่บ้าน ได้แก่

          หมู่ที่  1  บ้านน้ำจั้นใหญ่ กลุ่มทอเสื่อกก  ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรน้ำจั้นใหญ่พัฒนา
          หมู่ที่  2  บ้านโนนสว่าง   กลุ่มทอผ้า        ชื่อ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโนนสว่างร่วมใจ
          หมู่ที่  3  บ้านโนนสวรรค์ กลุ่มทอเสื่อกก   ชื่อกลุ่มออมทรัพย์ผลิตภัณฑ์จากกก
          หมู่ที่  4  บ้านหัวคู กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูใต้รุ่งเรือง
          หมู่ที่  5 บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก             ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบ่อแก
         หมู่ที่  6 บ้านนางเลา กลุ่มทอเสื่อกก          ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนางเลาสามัคคี
         หมู่ที่  7  บ้านบ่อแก กลุ่มทอเสื่อกก            ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพัฒนา
         หมู่ที่  8  บ้านน้ำจั้นน้อย กลุ่มจักรสานตะกร้า ชื่อกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่  8 ตำบลบึงเกลือ
         หมู่ที่  9  บ้านหัวคู กลุ่มทอเสื่อกก ชื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวคูพัฒนา

     ลักษณะภูมิประเทศ

      มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงสลับกับที่ดอน ดินเป็นดินร่วนปนทรายส่วนใหญ่  โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลนาเมือง,ตำบลวังหลวง, และเหล่าน้อย ทิศใต้ติดกับตำบลขวาวและเมืองไพร ทิศตะวันออก ติดกับตำบล ภูเงิน และตำบลเดิด  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  ทิศตะวันตกติดกับตำบลเมืองไพร

 

     สภาพภูมิอากาศ    มี  3  ฤดู  คือ

         ฤดูฝน     จากเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม
         ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม
         ฤดูร้อน    จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน

 

     ประชากร
        จำนวนประชากร(ตามทะเบียนราษฎร์)ทั้งสิ้น  6,038 คน แยกเป็น ชาย 3,029 คน หญิง 3,009  คน แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

 

จำนวนประชากรของตำบลบึงเกลือตามทะเบียนราษฎร์

 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ปี

2561

ปี

2562

ปี

2563

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ชาย

ชาย

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

1

น้ำจั้นใหญ่

112

117

118

264

270

261

259

263

260

2

โนนสว่าง

172

190

190

388

390

399

401

398

401

3

โนนสวรรค์

115

131

131

281

287

292

275

292

274

4

หัวคู

151

170

170

422

420

428

424

427

424

5

บ่อแก

61

72

73

155

151

160

155

159

155

6

นางเลา

58

62

62

137

136

137

142

137

142

7

บ่อแก

220

243

243

538

541

510

534

510

539

8

น้ำจั้นน้อย

127

145

145

328

327

332

302

330

305

9

หัวคู

204

220

221

558

537

516

511

513

509

รวม

1,201

1350

1353

3,058

3,071

3,035

3,003

3,029

3,009

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  ณ เดือน มกราคม 2563

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2020 เวลา 10:42 น.)